Since 1984

OPINION BOOKS
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข

ในสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง

โดย ดร.วรวัติ กิติวงศ์

สำนักพิมพ์ ThinkBeyond
 

ราคา 260 บาท  (บวกค่าจัดส่ง 60 บาท ลงทะเบียน , ถ้าจัดส่งแบบ EMS 85 บาท)

จำนวน 312 หน้า
 


เนื้อหาประกอบด้วย

 บทนำ ครูผู้ช่วยคืออะไร เขตพื้นที่ ที่บรรจุใน สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอัตราเงินเดือน
 •      - หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •      - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •      - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
 •      ***ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน***

 บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป

 •     - ความสามารถด้านตัวเลข
 •     - ตัวเลขแบบอนุกรม การคำนวณร้อยละ เปอร์เซ็นต์ อัตรส่วน
 •     - การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย การให้เหตุผลเชิงสรุปความ
      - การให้เหตุผลทางภาษา วลีและประโยค และการใช้คำราชาศัพท์
     
  ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 1 พร้อมเฉลย***

 บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ (เนื้อหา)

        ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 2 พร้อมเฉลย***

 บทที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 •     - เกียรติยศแห่งวิชาชีพครู อุดมการณ์ของครู มาตรฐานวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตาม
 •     - จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา
 •     ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 3 พร้อมเฉลย***

 บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (เนื้อหา)

 •     - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 •     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
      - พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 •     - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
      - วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประพฤติชั่ว
      - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 •     - พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉ.2 พ.ศ.2556
      - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล
 •               ฯลฯ
     
  ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 4 พร้อมเฉลย***

บทที่ 5 ความรอบรู้ทั่วไป (เนื้อหา)

บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน

 •     ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 6 พร้อมเฉลย***

บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 •     ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 7 พร้อมเฉลย***

บทที่ 8 ความรอบรู้ สรุปข่าวต่าง ๆ

 •     ***เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 8 พร้อมเฉลย***

 

     วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

 1. 1.   ค่าส่งเล่มละ 60 บาท(ลงทะเบียน) , ถ้าจัดส่งแบบ EMS 85 บาท  + ค่าหนังสือตามรายการข้างต้น
  2.   โทรสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (02)7182752-3, 084-4481637, 087-9334871
        หรือสั่งซื้อสินค้าทาง  https://www.facebook.com/OPINIONPRO/
  3.   ชำระเงินผ่านทางบัญชี
         
     ชื่อบัญชี
     หมายเลขบัญชี
     ธนาคาร
     ประเภท
นายวิรัช   แสนจันทร์
243 - 028571 - 4
กรุงเทพ 
ออมทรัพย์ 
 1. 4.  กรณีโอนแล้วส่งสลิปการโอน แจ้งมาที่ส่งมาทาง INBOX : http://www.facebook.com/opinionpro 
       หรือEmail: 
  opinionpro@hotmail.com หรือ
  โทรแจ้ง 084-4481637, 087-9334871หรือ (02)7182752 Fax (02)7182753
  5.  หลังจากทางสถาบันได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่านแล้ว จะดำเนินการส่งสินค้าให้ทันทีทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 33
โดย 
อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
 
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com และ www.facebook/opinionpro