Since 1984

 การติวเข้มหลักสูตรตำรวจประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2558 - 59

 

   
                                               
ขณะนี้กำลังติว
 
                     1. เพื่อสอบนายสิบสายอำนวยการ (วุฒิ ม. 6 / ปวช.หรือเทีบบเท่า )
                           
 รับสมัคร 1 -22 ตค. สอบ 29 พย. 59 จำนนวน 1,000 อัตราและ
                    
2. เพื่อเตรียมสอบนายสิบสายปราบปราม (วุฒิ ม. 6 / ปวช.หรือเทีบบเท่า)
                             
ต้นปี 2559 (รอบแรกประจำปี 2559 ประมาณ 5,000 อัตรา)

           นำทีมติวโดย ทีมติวอันดับ 1 ขณะนี้ คือ อ.วิรัช แสนจันทร์ อ.พัชรี อ.มด อ.หนึ่ง อ.เบียร์ อ.โอ

 

   1. ตำรวจนายสิบ   ครั้งที่ 2/ 2558 

 


 

 

 

 

 


 
 
 

 

  การรับสมัครสอบ ปี 2558 - 2559 

     -  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจของสถาบันOPINION  

     -  จำนวนข้อสอบของ สายอำนวยการ 2558


 

 

จำนวนผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม  ประจำปี 2558
 

 

จำนวนผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ  ประจำปี 2558

 วิชาที่ใช้สอบ
              
1. วิชาที่ติวในหมวดนายสิบ
: คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย  คอมพิวเตอร์ สังคมวัฒนธรรม จริธรรม
                     และ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อาเซี่ยน

                 2. ถ้าเป็นสายอื่น ๆ จะติววิชาหลัก ๆ  คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย และ พ.ร.บ. และ กฎหมายที่
                     เกี่ยวข้องตามกำหนดสอบ ทุกวิชา

 


                                             

 
 

     -  ระเบียบการเปิดรับสมัคร นายสิบตำรวจ 2558
         
บ.ช.น.  

         
ชายแดนใต้ 

    
-  วิชาและคะแนนสอบ นายสิบตำรวจ
 
    
-  การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ  
    
-  จำนวนการรับสมัคร   
     ระเบียบการรับสมัครตำรวจ (เก่า) 

กำหนดการคร่าว ๆ การรับสมัคร อาจมีการคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ไม่ต้องรอว่าประกาศรับสมัครวันใหน ให้รีบอ่าน / ติวได้ เนื่องจากประกาศรับสมัครแล้ว หลังจากนั้นไม่นานหรือประมาณเดือนเศษ ๆ ก็จะสอบเลย และ กระบวนการอบรม จะตำรวจใหม่จะเริ่ม 1 พย. 58 เป็นต้นไป / หลังจากนั้นจะมีการรับสมัครสอบรอบ 2 /2558 ต่อไป ต้นปี 2559 (ถ้าสมัครติวรอบ 1 /2558 ไม่ผ่าน ไม่ต้องจ่ายค่าติวอีก เข้าติวต่อได้เลย รับรองผลให้ )

 

 

 

 
 2. นายร้อยตำรวจ บุคคลภายในและบุคคลภายนอก ประจำปี 2559  


 


1.


กำหนดการรับนักเรียนนายร้อยตำรวจภายในและภายนอก(หญิง) เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปี 59 มาแล้วนะครับ

 

ประกาศรับสมัคร 16 พ.ย.58
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธ.ค.58 - 25 ม.ค.59
สอบรอบแรก (ข้อเขียน) 22 ก.พ.59
ประกาศผลสอบรอบแรก(ทางเน็ต) 26 ก.พ.59

ตรวจร่างกาย 1 มี.ค.59
พิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉพาะบุคคลภายนอก) 1 มี.ค.59
สอบพละ 2 มี.ค.59
ตรวจร่างกาย วัดขนาด/สัมภาษณ์ 3 มี.ค.59
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 15 มี.ค.59
ทำสัญญามอบตัว 22 มี.ค.59

ผู้ชาย
- รับผู้ที่จบจาก รร.เตรียมทหาร (ชั้น 3 เพื่อขึ้นเหล่า)
- ข้าราชการตำรวจ( จบนายสิบตร แล้ว) อายุไม่เกิน 25 ปี

หญิง
- รับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ จบ. 6 หรือเทียบเท่า
   แปลว่า รับทุกคน ที่จบ. ม 6 ทุกแผนวิชา รวมทั้ง ปวส.ปวช การศึกษานอก โรงเรียน สรุปให้จบ ม.6
- อายุเกิน 16 - 21 ปี(บริบูรณ์)
- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
- สูง 160 ซม. ขึ้นไป
- สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
- เรียน รด.มา มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 พละ สัมภาษณ์

วิชาการ (สอบตรง )
   วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6 คะแนนเต็ม 200 คะแนน
   วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี) 200 คะแนน
   ภาษาไทย ม.ปลาย 200 คะแนน
   ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 200 คะแนน
รวม 160 ข้อ

 


2.


นายร้อยตำรวจภายใน และภายนอก  จำนวน 650 อัตรา  
  

  1. ตำรวจสัญญาบัตรภายนอก     ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน จำนวน 150 อัตรา  
        ศชต.อนุมัติรับสมัครสอบแข่งขัน  บุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ (เพศชาย)  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
       เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่ง พนักงานสอบสวน จำนวน 150 อัตรา
 
    เปิดรับสมัคร 1 - 23 ก.พ. 59
     สอบ 20 มี.ค. 59
     เข้ารับการฝึกอบรมที่ รร. นรต.
     แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง 1 มิ.ย. 59

     ประกาศ  http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

 

  2. ตำรวจสัญญาบัตรภายใน  จำนวน 500 อัตรา

     ประกาศ  http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

 

วิชาที่ใช้สอบ ทั้งภายใน ภายนอก

  1. คณิตศาสตร์ ( 25 )
  2. ภาษาอังกฤษ ( 25 )

  3. ภาษาไทย ( 35 )
  4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
       และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ( 10 )

  5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  6. ประมวลกฎหมายอาญา (35) 
  7. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (35 )
  8. กฎหมายลักษณะพยาน ( 20 )
  9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 25 )
  10. ทักษะงานอำนวยการ ( 30 ) : ในส่วนของอำนวยการต่าง ๆ
 

ตารางติวนายร้อยตำรวจ  (ภายในและภายนอก ปี 58-59)  

วัน

รายวิชา

เวลาเรียน

อาจารย์

วันอังคาร

  ภาษาไทย

เวลา  14.00 – 17.00 น.

อ.มด

วันพุธ                 

 ภาษาอังกฤษ

เวลา  18.00 – 21.00 น.

อ.วิรัช

วันพฤหัสฯ

 คณิตศาสตร์                    

เวลา  14.00 – 17.00 น.

อ.พัชรี

เสาร์  

 อาญา, วิอาญา
พ.ร.บ.ตำรวจ

เวลา  13.30 – 16.30 น.
เวลา  17.00 – 20.00 น.

อ.บอม
อ. OPINION

อาทิตย์

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
กฎหมายลักษณะพยาน              

    เวลา  09.30 – 12.30 น.
    เวลา  13.30 – 16.30 น.
    เวลา  17.00 – 20.00 น.
            อ.พัชรี
            อ.มด
            อ.วัรัช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรวจสัญญาบัตร ภายใน

ตำรวจสัญญาบัตร บุคคลภายนอก

1.  ราคา      7,500 บาท   (รับรองผล 1 ปี)

2.  ราคา     11,500 บาท   (รับรองผล 3 ปี)

    ค่าสมาชิก   100  บาท ครับ

1.  ราคา      7,500 บาท   (รับรองผล 1 ปี)

2.  ราคา     11,500 บาท  (รับรองผล 3 ปี)

    ค่าสมาชิก   100  บาท ครับ

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-448-1637, 087-933-4871, 02-7182752

 

*  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นตำรวจสัญญาบัตร 450 อัตรา  ประจำปี 2557  (เก่า) 

*  รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา พ.ศ. 2556  

 

 
  
3. ตำรวจประเภทไม่มียศ  2558 - 59     เปิดรับสมัครสอบ 2559
 
  * พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. 2558 

 


   4. ตำรวจท่องเที่ยว 100 อัตรา ( น่าจะเปิดเร็ว ๆ นี้ )
 

 

 

 
  
5. ตำรวจเกณฑ์ 10,000 อัตรา ปี เปิดเกณฑ์ ปี2559
 
     
เป็นการรับครั้งแรกซึ่งน่าจะคล้ายกับทหารเกณฑ์ซึ่งจะต้องประจำการประมาณ 2 ปี เมื่อปลดแล้วสามารถที่
จะมาสอบเป็นตำรวจชั่นประทวน ( นายสิบ ) ได้ เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครในแต่ละปี 
 (ดูรายละเอียดได้ที่นี้) 
 

 


  
6. กองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน
 

     รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจนายสิบชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ค. 58 และสอบ 29 ก.ค. 58

 


             
    รายละเอียดการสมัครดูได้ที่: www.policeadmission.com หรือ http://rcm.edupol.org/

รายละเอียด

 - เข้มข้น!  เพื่อหวังผลด้วยระบบการติวที่วางเนื้อหาแนะแนวข้อสอบอย่างสัมพันธ์กันกับข้อสอบใหม่ที่รวบรวมจากการสอบทุกครั้ง

 - ติวแบบตลุยโจทย์ข้อสอบในแต่ละวิชาเพื่อให้ทำข้อสอบได้และความคุ้นเคยกับข้อสอบ

 - ภารกิจที่ผลักดันให้สอบผ่านได้มากที่สุดด้วยกลยุทธ์และวิธีการของสถาบันฯ อย่างมืออาชีพ

   พร้อมทีมงานคณาจารย์ และพนักงานกับการสอบเข้ารับราชการมากว่า 2 ทศวรรษ และตำรวจรุ่นพี่

 - ด้วยการดูแลหลักสูตรอย่างเข้มงวดเป็นระยะและวินัย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 - เอกสารสมบูรณ์ แนวข้อสอบด้วยฐานข้อมูลข้อสอบที่รวบรวมไว้อย่างพอเพียงจากข้อสอบทุก ๆ ปี

 - ประสบการณ์การติวหลักสูตรนี้มามากกว่า 20 ปี

 - รับรองผล ให้นักศึกษาที่เข้าติว 1 ปีหรือ  3 ปี ถ้าสอบยังไม่ผ่าน  สามารถเข้าติวได้ภายในเวลากำหนดรับรองผล

 - สถาบันแนะนำที่พักรอบๆ สถาบันโอพิเนี่ยน สำหรับ นศ. ที่มาจากต่างจังหวัด 

 - สถาบันติวสรุปเข้มและ การทดสอบก่อน ( Pre-Test )ให้อีก 3 อาทิตย์ก่อนสอบ

 
เริ่มติวเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบแต่ละหลักสูตร  
เริ่มติวจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบ..
      


 ตารางเรียน เสาร์ - อาทิตย์ 

วันที่

วิชา

เวลาเรียน

 เสาร์

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม
 

เวลา 09.00 - 11.30 น. อ.พัชรี
เวลา 12.00 - 14.30 น. อ.มด
เวลา 15.00 - 17.30 น.
อ.วิรัช แสนจันทร์
เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.หนึ่ง

 อาทิตย์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 

เวลา 09.30 - 12.30 น. อ.พัชรี
เวลา 13.30 - 16.30 น. อ.วิรัช แสนจันทร์
เวลา 17.00 - 19.00 น. อ.ศรุต

 

 ตารางเรียน วันธรรมดา 

วันที่

วิชา

เวลาเรียน

 จันทร์

  คณิตศาสตร์

เวลา 14.00 - 17.00 น.

อังคาร

  ภาษาไทย

เวลา 14.00 - 17.00 น.

พุธ

  ภาษาอังกฤษ
  สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม
                         

เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์
เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.เบียร์
พฤหัสฯ

  คณิตศาสตร์                   

เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.พัชรี
ศุกร์

  ภาษาอังกฤษ                  

เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์
เสาร์

  สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม                  

เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.หนึ่ง
 อาทิตย์

  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น               

เวลา 17.00 - 19.00 น. อ.ศรุต
ทุกวิชาติวเจาะข้อสอบ ถึงก่อนสอบไม่กี่วัน... โดยอ.วิรัช แสนจันทร์, อ.พัชรี, อ.มด, อ.ศรุต และหมวดหนึ่ง
ติวสุดฝีมือ นักเรียนมาจากต่างจังหวัด สามารถหาที่พัก รอบสถาบันฯได้..

หมายเหตุ
: ตารางเรียนในวันธรรมดา ต้องเข้าเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยครับผม
  


 ตารางติวทั่วไป 

       

*** เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี2559 และถ้ายังไม่ผ่านให้กลับเข้าเรียนใหม่ภายใน 3 ปี ให้สอบได้ครับ...

 

อัตราค่าลงทะเบียน  ตำรวจทุกประเทภ (ยกเว้นนายร้อยครับ)

   1. ราคา(รับรองผล 1 ปี) ปกติถึงสอบในแต่ละช่วงการสอบ  6,500 บาท
          ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถเข้าติวเพื่อสอบรอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าติวอีก ภายใน 1 ปี

   2.ราคา(รับรองผล 3 ปี) จนถึงสอบ 9,500 บาท
         ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถเข้าติวเพื่อสอบรอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าติวอีก ภายใน 3 ปี

 
 
 
  วิชาหลัก ๆ ที่ต้องติวขณะนี้พร้อมไปกับวิชาเฉพาะตำแหน่งที่ติวไปพร้อม ๆ กันด้านล่างตารางนี้ 

สายปรามปราม (ปป.) ปี สายอำนวยการ (อก.)
เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน

เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน

1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3)
ภาษาอังกฤษ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) กม.ที่ประชาชนควรรู้
6) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

40
25
40
25
10
10

1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
5) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อาเซี่ยน
 

40
20
40
30
20
 

รวม

150

รวม

150

***ส่วนการติววิชาเฉพาะ ตำรวจแต่ละประเภท สามารถเข้าติวได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อทราบว่าจะมีการสอบ เนื้อหาภาคฉพาะตำแหน่ง เช่น อาญา วิอาญา แพ่ง วิแพ่ง  พยาน พรบ.ตำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ,งานสารบรรณ , พรฎ. บ้านเมืองที่ดี , การเงินการบัญชี คอมพิวเตอร์  หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำลังเปิดติวที่สถาบันโอพิเนี่ยน โดยดูตารางติวที่โหลดขึ้นที่ facebook  และที่เวปไซด์ทุกเย็นวันพฤหัส***

ความเข้มข้นของหลักสูตรและหลักการโดยทั่วไปที่พึงตระหนัก

 1.การสอบตำรวจถือว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างยาก  และต้องทำคะแนนให้ถึงตามคะแนนระดับตามที่แต่ละเขตกำหนดโดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ และ อังกฤษ ซึ่งมีคะแนนมากกว่ากว่าวิชาอื่น ๆ

 2.การเตรียมตัวสอบ ทั้งสถาบันฯ คณะผู้สอนและ นศ.ที่เข้าติวต้องมีความเข้มข้นและเข้มงวดเป็นระบบ
   และมีวินัยจึงจะบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายได้ ทำแบบฝึกหัดข้อสอบแต่ละวิชาอย่างช่ำชอง

 3.สถาบันโอพิเนี่ยน พร้อมดำเนินงานทั้งด้านการจัดระบบการติว คณะผู้สอนและเอกสารการสอนเพื่อ
   ให้หลักสูตรบรรลุผลอย่างสูงสุดของจำนวนผู้เข้าสอบ มีการติวรับรองผลตลอดปี เมื่อรู้ผลว่าสอบไม่ผ่าน ให้เบรคหรือพักผ่อนประมาณ 1 เดือน แล้วเข้ามาติวต่อเลย โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าติวใหม่ ตามระยะเวลารับรองผล 1 หรือ 3 ปี

4. ซีท ตำรา คู่มือ ข้อสอบ ควรเก็บใว้เพื่อเตรียมสอบในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

 

   
 ** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี
**

               ชื่อบัญชี :         นายวิรัช แสนจันทร์
               หมายเลขบัญชี : 243 - 028571 - 4
               ธนาคาร :         กรุงเทพ
               สาขา :            ย่อย ซ.รามคำแหง 28
               ประเภท :         ออมทรัพย์


    
 นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax ใบสลิปที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไป
 แจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป..


             - ติดต่อสอบถาม 084-4481637 , 087-9334871,02-7182752-3
             - ติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว www.facebook.com/opinionpro
             - ติดตาม
ข้อมูลอย่างละเอียด www.opinioncorp.com

*** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน ***
          
Sat, Sun 09.00 - 18.00
           Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00


 

 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 30
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (สมัครติวที่ตึก D ด้านหน้า) หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO