Since 1984
 


ร่วมยินดีกับนักศึกษาที่สอบได้ (สำนักงานปปช.)ปี 2554
 - ตำแหน่งป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
   - ตำแหน่งตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
 -
ตำแหน่งปราบปรามทุจริตปฏิบัติการ
 

   

                                                                             
 
     ประกาศ! นศ.ที่สอบผ่านขึ้นสุดท้ายของสำนักงานปปช. (3 ตำแหน่งดังกล่าว)ทั้งติวและ
อบรมสัมภาษณ์ที่สถาบัน
OPINION ปี 2554
 

ลำดับ ชื่อ - นายสกุล เลขที่สอบ ลำดับได้ - ขึ้นบัญชี  หมายเหตุ
1 นายพงษ์พันธ์   โตสกุลไกร   5 สายป้องกัน
2 น.ส.นุชรัจม์   มูลทา   21 ป้องกัน
3 น.ส.ปาณิสรา   การประดิษฐ์   54 ป้องกัน
4 น.ส.มารยาท   เกตุเปีย   56 ป้องกัน
5 คุณวันวิสาษ์   ขุนศรี   61 ตรวจสอบ
6 นายศุภชัย   จินดากุล   67 สายปราบปราม
7 นายยุทธนา  วิมลเมือง   79 ป้องกัน
8 นายโยธิน   ศรีเฉลิม   87 ป้องกัน
9 น.ส.พิมพ์พนิต   แมนสกุล   94 ปราบปราม
10 นายอันนตชัย   ปาระคา   135 ป้องกัน
11 คุณพิมพ์นภัส   ไชยวงค์   138 ป้องกัน
12 นายอณุชิต   จันทร์ดอน   176 ปราบปราม
13 นายเอกสิทธ์   อินทวงษ์   220 ป้องกัน
14 นายนพรัตน์   เหลืองคำชาติ   242 ปราบปราม
15 น.ส.ชนิดา   เอียมละออ   292 ตรวจสอบ
16 นายปิติ    เอื้อศรีวัฒนากุล   308 ป้องกัน
17 คุณกวิสรา   ศรีชัย   317 ป้องกัน
18 คุณขนิษฐา   ขำทิพย์   326 ตรวจสอบ
19 นายขจรศักดิ์   ชุมแก้ว   335 ป้องกัน
20 คุณสุกัญญา   จันทริช   347 ปราบปราม
21 น.ส.จินตณา   กระพิลา   352 ป้องกัน
22 น.ส.มนัสวีณ์ฐากร   ทองอ่อน   384 ป้องกัน
23 คุณพรเพ็ญ   ทองนุ่น   403 ตรอบสอบ
24 น.ส.พรรษ์ภัทร   บุตรกินรี   430 ปราบปราม
25 น.ส.รัตน์ชนียา   เมืองพุทธา   431 ตรวจสอบ
26 คุณกมลพรรณ   รอดเชียง   469 ป้องกัน
27 นายธีรยุทธ   ละลี   469 ปราบปราม
28 คุณชุติปปภา   เรืองนุ้ย   490 ตรวจสอบ
29 พ.จ.อ.ประชัน   อาจนนลา   490 ป้องกัน
30 คุณภัสน   เชียงตา   492 ป้องกัน
31 น.ส.ไพรินทร์   ศรีสุระ   501 ป้องกัน
32 คุณรื่นรมย์   เรืองศรี   512 ป้องกัน
33 คุณประไพพิศ   ธีณุชพงค์   513 ป้องกัน
34 คุณนวพันธ์   เทียงเจริญ   526 ป้องกัน
35 คุณขวัญชัย   ปิยะวงษ์   544 ป้องกัน
36 น.ส.อัญชนี   ทองประกิจ   560 ปราบปราม
37 น.ส.ธัญลักษณ์   นิลเพชร   658 ปราบปราม
38 คุณฑสพณ   จันทรสูนย์   667 ปราบปราม
39 นายประพันธ์   เชียรประยูร   780 ปราบปราม
40 คุณจักรกฤณ์   มาตรา   801 ป้องกัน
41 นายพงษ์กิตติ   พึ่งโพธิ์ทอง   814 ป้องกัน
42 น.ส.ศิริพร   กิจวานิชขจร   826 ป้องกัน
43 คุณปรีชา   หมื่นฤทธิ์   928 ป้องกัน
44 น.ส.จุรีรัตน์   จันทร์เจียม   940 ปราบปราม
45 คุณธีรกิตติ์  เฉลิมกิจพาณิชย์   965 ปราบปราม
46 น.ส.ทิชากร   วงค์สุเพ็ง   1026 ป้องกัน
47 คุณนุชศริน   อันโร   1059 ป้องกัน
48 คุณสุนิสา   สมดวง   1069 ปราบปราม
49 นายสาคร   จำจิต   1072 ป้องกัน
50 คุณบัณฑร   วงษ์ภักดี   1073 ป้องกัน
51 นายสุพจน์   วิเชียรวรรณ   1086 ปราบปราม
52 นายอภิชาติ  คงถอด   1090 ป้องกัน


      สถาบันขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาทุกคนมา ณ ที่นี้  และขออวยพรให้ทุกคนประสพผลสำเร็จในหน้าที่และชีวิตตลอดไป..
                                                           
         สถาบัน OPINON        
                 
                                         [หลักสูตรเตรียมสอบรับราชการ]
  


OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 25
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com